Tak

Osoba, która zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, uzyska prawo do świadczenia przedemerytalnego, w przypadku gdy rentę tę pobierała nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - w przypadku kobiet - i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat.

Z powyższego wynika, że spełnia pani warunki dotyczące stażu i wieku niezbędne do przyznania świadczenia przedemerytalnego. Istotne jest ponadto, aby renta była wypłacana nieprzerwanie przez pięć lat. Jeżeli wypłata renty była zawieszona z powodu osiągania przychodu przekraczającego 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia albo była zawieszona na wniosek uprawnionego (na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych), ZUS uzna, że nie został spełniony ten warunek. Warto pamiętać, że przy ustalaniu pięcioletniego nieprzerwanego okresu pobierania renty nie wymaga się, by było to ostatnie pięć lat pobierania tej renty.

Do przyznania świadczenia przedemerytalnego niezbędne jest także spełnienie warunku ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli w analizowanej sytuacji komisja lekarska orzeknie o zdolności do pracy i nie zostanie złożone odwołanie od decyzji do sądu okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych albo w przypadku złożenia odwołania, gdy sąd podtrzyma decyzję odmawiającą prawa do renty, powyższy warunek też zostanie spełniony. Ustanie prawa do renty następuje zarówno wówczas gdy upłynie okres, na jaki była przyznana ta renta, a osoba nie zgłosiła wniosku o ustalenie prawa do niej na dalszy okres, jak również gdy lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS orzeknie o zdolności do pracy. Za dzień ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przyjmuje się pierwszy dzień miesiąca przypadający po miesiącu, do którego przysługiwała renta okresowa lub też dzień określony w decyzji organu rentowego, jeżeli przyczyna ustania tego prawa jest inna niż upływ okresu, na jaki ją przyznano. Dla osób występujących o świadczenie przedemerytalne ważna jest informacja, że warunek terminowego zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy zostanie spełniony także wówczas, gdy osoba, która utraciła prawo do renty, zarejestruje się w tym urzędzie w ciągu 30 dni od wydania decyzji odmawiającej przyznania renty na dalszy okres.

MARCIN WOLSKI

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

■ Art. 134 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).