Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o utworzeniu funduszy dożywotnich emerytur kapitałowych (tzw. funduszy DEK), zarządzanych przez zakłady emerytalne, które będą uprawnione do wypłaty dożywotnich emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE), podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Po raz pierwszy emerytury te mają być wypłacane w 2014 r.

"Każdy fundusz będzie osobą prawną. Zapewni to oddzielenie kapitałów zakładu emerytalnego od kapitału funduszu. Zakład emerytalny będzie odpowiadał za zobowiązania funduszu, natomiast fundusz za zobowiązania zakładu już nie" - czytamy w komunikacie.

Zakłady emerytalne, zgodnie z projektem, będą tworzone w formie spółek akcyjnych

Przyjęto zasadę, że zakład będzie mógł zarządzać tylko jednym funduszem. Przewidziano także możliwość łączenia się zakładów emerytalnych.

"Założycielem i akcjonariuszem zakładu będzie mogła być wyłącznie osoba prawna. Aby móc prowadzić działalność, zakład emerytalny będzie musiał spełnić określone wymogi dotyczące wysokości posiadanego kapitału zakładowego. Zgodnie z projektem, do końca grudnia 2018 r. powinien dysponować kapitałem nie mniejszym niż 75 mln zł, a od początku 2019 r. - nie mniejszym niż 100 mln zł" - czytamy dalej.

W projekcie założono, że Skarb Państwa będzie mógł utworzyć fundusz i zakład emerytalny

Natomiast sam fundusz - za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - będzie mogło utworzyć powszechne towarzystwo emerytalne.

"Nowe przepisy zakładają, że KNF będzie kontrolować fundusze i zakłady emerytalne. Komisja będzie mogła np. wydać i cofnąć zezwolenie na utworzenie zakładu, a także zdecydować o jego likwidacji np. w przypadku działalności niezgodnej z prawem lub zagrażającej interesom emerytów. KNF będzie także rozpatrywać skargi emerytów na fundusze" - głosi komunikat.

Projekt przewiduje, w celu zapewnienia wypłat, utworzenie Funduszu Gwarantowanych Dożywotnich Emerytur Kapitałowych (FGDEK), którym zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Zakłada się, że środki FGDEK będzie można przeznaczyć na wypłatę dożywotnich emerytur kapitałowych lub wypłat gwarantowanych, np. w sytuacji likwidacji lub ogłoszenia upadłości zakładu emerytalnego.

Do projektu ustawy wprowadzono również tzw. mechanizm wyrównawczy

Oznacza to, że fundusze będą uczestniczyć w wyrównywaniu różnic finansowych między nimi, które wynikają ze struktury płci emerytów. Ma to zapobiec sytuacji, w której fundusz, do którego trafia więcej kobiet, ma większe obciążenia finansowe tylko dlatego, że jego klientki żyją dłużej. Wyrównaniem finansowym ma się zająć Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W czerwcu rząd przyjął projekt ustawy o emeryturach kapitałowych, który umożliwi wypłatę świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE, czyli tzw. emerytur kapitałowych. Pierwsze wypłaty dla kobiet rozpoczną się w 2009 roku, a dla mężczyzn - pięć lat później, czyli w 2014 roku.