Badaniem objęto 3242 osoby w 32 powiatach województwa mazowieckiego, z wyjątkiem miasta Warszawy, od września 2008 do czerwca 2009 roku. Osoby badane to klienci ośrodków pomocy społecznej.

Według badania aż 80 proc. ankietowanych chciałoby powrócić na rynek pracy, jednak pracy poszukiwało jedynie 66,7 proc. z nich. W ocenie firmy przeprowadzającej badanie, niepokojąca jest akceptacja dla nierejestrowanego bezrobocia w rodzinach i wśród znajomych osób ankietowanych.

Aż 80 proc. ankietowanych ocenia swoje szanse na znalezienie pracy jako małe, a jedynie 20 proc. uważa, że jest to realne. Wśród przeszkód przy znalezieniu pracy wymieniano najczęściej: marazm, duże bezrobocie, opiekę nad członkami rodziny, niepełnosprawność.

Osoby długotrwale bezrobotne z upływem czasu - jak podkreślono w raporcie - stają się bierne

Z badania wynika także, że im dłużej dana osoba pozostaje bez zatrudnienia, tym niższą ma motywację do powrotu na rynek pracy. Najwyższy odsetek zainteresowanych podjęciem pracy (95 proc.) występuje wśród tych, którzy pozostają bez pracy od miesiąca do roku. Natomiast w przypadku tych, którzy pozostają bez pracy co najmniej 15 lat, odsetek ten wynosi blisko 30 proc.

Osoby długotrwale bezrobotne z upływem czasu - jak podkreślono w raporcie - stają się bierne. Ich postawy zdominowane są przez apatię, rezygnację i wycofanie. Zmniejsza się ich prawdopodobieństwo zgłoszenia się do urzędu pracy.

Badania zrealizował Instytut Homo-Homini

Osoby deklarujące, że chcą szukać pracy, podkreślają, że chcą jej szukać za pośrednictwem środków masowego przekazu i internetu.

Badania zrealizował Instytut Homo-Homini.

Raport z realizacji projektu "Wiedza podstawowa skutecznych działań" jest finansowany ze środków strukturalnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.