Zasiłek chorobowy nie zawsze zrekompensuje pracownikowi ostatnio osiągane wynagrodzenie. Jest on bowiem obliczany od tzw. podstawy wymiaru. Nie stanowi jej wynagrodzenie z miesiąca, w którym pracownik zachorował, lecz przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Należy wyjaśnić, że za wynagrodzenie pracownika uważa się jego przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe sfinansowanych z jego środków. Łączna kwota tych składek wynosi od 1 stycznia 2008 r. 13,71 proc.

PRZYKŁAD: USTALANIE PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU

Pracownik otrzymujący stałe miesięczne wynagrodzenie był niezdolny do pracy z powodu choroby od 3 do 10 czerwca 2009 r. i z tego tytułu ma prawo do zasiłku chorobowego. Podstawę jego wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od czerwca 2008 do maja 2009 r. W tych miesiącach pracownik osiągał przychód w wysokości 3,4 tys. zł, a zatem wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku wynosi 2933,86 zł (3400 zł – 13,71 proc. x 3400 zł = 3400 zł – 466,14 zł = 2933,86 zł; 2933,86 zł x 12 miesięcy = 35 206,32 zł; 35 206,32 zł : 12 miesięcy = 2933,86 zł).

Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 12 miesięcy przed zachorowaniem, to podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia.

PRZYKŁAD: WYNAGRODZENIE ZA 6 MIESIĘCY

Pracownik zatrudniony od 17 listopada 2008 r. zachorował w czerwcu 2009 r. Podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od grudnia 2008 do maja 2009 r. W tym okresie przychód pracownika był stały i wynosił 2,8 tys. zł miesięcznie. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi zatem kwota 2416,12 zł (2800 zł – 13,71 proc. x 2800 zł = 2800 – 383,88 zł = 2416,12 zł; 2416,12 zł x 6 miesięcy = 14 496,72 zł; 14 496,72 zł : 6 miesięcy = 2416,12 zł).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.