NOWE PRAWO

Jutro (19 czerwca) wchodzi w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27 maja 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną (Dz.U. nr 84 poz. 704). Podwyższa ono wysokość niektórych nagród. 100 tys. zł wyniosą w tym roku cztery wyróżnienia za wybitny dorobek artystyczny lub naukowy. 80 tys. zł otrzymają naukowcy za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wzrasta też z 70 tys. do 80 tys. zł pierwsza nagroda za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne. Bez zmian pozostają nagrody za rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Wyniosą one w tym roku odpowiednio 15 tys. dla 25 najlepszych prac doktorskich i 30 tys. zł dla 10 rozpraw habilitacyjnych.

Propozycje dotyczące przyznania nagród składa premierowi do 30 czerwca każdego roku powołany przez niego zespół. W jego spraw wchodzą przedstawiciele ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Prezesa Rady Ministrów i Polskiej Akademii Nauk. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać do zespołu szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedstawiciele PAN i Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe i naukowo-badawcze i minister właściwy do spraw nauki. Nagrody są wręczane 11 listopada.