Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. Nie może jednak przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Od 28 czerwca w przypadku, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.
Od 1 maja 2004 r. czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy regulują przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Ustawa ta została wprowadzona w związku z koniecznością wdrożenia Dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (OJ L 080, 23/03/2002 P. 0035 – 0039) i równoczesnego wyłączenia z przepisów ustawy postanowień wynikających z rozporządzenia nr 3820/85/EWG z 20 grudnia 1985 r. w sprawie ujednolicenia niektórych ustaw socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, które 1 maja 2004 r., czyli z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, stało się samoistnie obowiązującym aktem prawnym.
11 kwietnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 11 kwietnia 2006 r. nr L 102/1), które zastąpiło rozporządzenie nr 3820/85/EWG z 20 grudnia 1985 r. oraz zmieniło rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98. Przy tworzeniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006 legislatorom unijnym przyświecała generalna zasada zwiększania ochrony socjalnej kierowców wykonujących przewozy drogowe, tak aby eliminować przyczyny ich niewyspania, zmęczenia i przepracowania.
19 czerwca 2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z 26 kwietnia 2007 r. zmieniające ustawę o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 99, poz. 661). Nowelizacja ta przede wszystkim uregulowała sytuację prawną nieetatowych kierowców miejskich autobusów i tramwajów. Poświęcono im odrębny rozdział 4a. Przedsiębiorstwa zatrudniające motorniczych tramwajów miały czas na wprowadzenie nowych zasad ustalania i rozliczania ich czasu pracy do 2009 roku.
28 czerwca 2009 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 79, poz. 670) wprowadzające ograniczenie do 10 godzin pracy kierowców w porze nocnej oraz uszczegóławiające zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kogo dotyczy ustawa o czasie pracy kierowców
- Podróże służbowe kierowców
- Pojęcia czas pracy i dyżur kierowcy
- Okresy pozostawania do dyspozycji
- Systemy czasu pracy kierowców
- Ustalanie rozkładów czasu pracy
- Przerwy w pracy
- Odpoczynek dobowy i tygodniowy
- Praca w godzinach nadliczbowych
- Wykonywanie pracy w porze nocnej
- Ewidencja czasu pracy