W opisanej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy regulujące przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, w szczególności art. 231 kodeksu pracy i art. 261 ustawy o związkach zawodowych. W zakładzie pracy, gdzie nie działają organizacje związkowe, pracodawca informuje na piśmie swoich pracowników indywidualnie o przewidywanym terminie przejścia innego zakładu pracy na tego pracodawcę, przyczynach tego przejścia, jego skutkach w sferze prawnej, ekonomicznej oraz socjalnej, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie tej informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia.

W zakładzie pracy, gdzie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca nie informuje pracowników indywidualnie, ale przekazuje analogiczne informacje tej organizacji. I w tym przypadku obowiązuje pracodawcę ten sam 30-dniowy termin. Ten pracodawca ma także obowiązek poinformować swoich pracowników (poprzez związek zawodowy) o planowanej dacie przejścia, jego przyczynach i skutkach. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na to, że zakładowa organizacja związkowa reprezentuje w tej sytuacji całą załogę, czyli także pracowników niezrzeszonych. Nie otrzymają oni oddzielnej informacji, bowiem obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie jedynie organizacji związkowej. Zgodnie z przepisami prawa pracy w przypadku gdy dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników, jest obowiązany do podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o tych działaniach. W razie niezawarcia porozumienia w tym terminie z powodu niemożności uzgodnienia przez strony jego treści pracodawca samodzielnie podejmuje działania w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, uwzględniając ustalenia dokonane z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku negocjacji nad zawarciem porozumienia. O planowanym przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę dotychczasowy i nowy pracodawca powinni poinformować także rady pracowników, jeżeli takie u nich działają. Zakres informacji może być tożsamy z informacjami przekazanymi związkom zawodowym.