Tak

Gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, kodeks pracy nakazuje tym pracodawcom wyznaczyć koordynatora do nadzorowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkich pracujących tam osób. Nie zwalnia to jednak poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa w podległych im jednostkach. Poza tym pracodawcy muszą ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników (art. 208 k.p.). Wypełnienie tego obowiązku ma szczególne znaczenie w budownictwie, gdyż głównie na placu budowy wielu podwykonawców w tym samym miejscu i czasie wykonuje powierzony im zakres prac związanych z realizacją inwestycji. Koordynatorem do spraw BHP jest kierownik budowy (art. 22 prawa budowlanego). Jest on zobowiązany do sporządzenia, jeszcze przed rozpoczęciem prac, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących na budowie. Należy przedstawić w nim sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. Pracodawcy muszą przedstawić koordynatorowi robót dokumenty, które potwierdzają, że ich pracownicy mają odpowiednie przygotowanie zawodowe, przeszli szkolenia BHP i zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 208 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■ Art. 22 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).