Tak

Naliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od zaliczki na podatek obliczonej od sumy przychodów ze stosunku pracy.

W myśl art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne, obliczona przez płatnika, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Przywołany przepis zawiera nakaz obniżenia składki, do wysokości zaliczki na podatek, obliczonej i pobranej od przychodu uzyskanego w danym miesiącu. Ustawa nie zawiera szczególnych regulacji przewidujących odrębne zasady naliczania zaliczki na podatek w sytuacjach, gdy płatnik w ramach łączącego go z pracownikiem stosunku pracy wypłaca mu w trakcie miesiąca składniki wynagrodzenia, które stanowią przychód podlegający opodatkowaniu.

Zaliczka na podatek obliczana od dochodu uzyskanego w ramach danego źródła przychodów (stosunek pracy) ulega obniżeniu jedynie o składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od przychodów z tego źródła, które stanowią podstawę jej wymiaru. Jeżeli w danym miesiącu ubezpieczony uzyskuje w ramach danego źródła (stosunek pracy) również inne przychody, które są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne (zasiłek chorobowy), ale stanowią podstawę wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od zaliczki na podatek obliczonej od sumy przychodów z tego źródła. W związku z tym w imiennym raporcie miesięcznym płatnik ma obowiązek wykazać składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od podstawy jej wymiaru i odlicza ją od ustalonej łącznej zaliczki.

TOMASZ GOLUCHOWSKI

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 18 ust. 1, ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz.74 z późn. zm.).

■ Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

■ Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).