Czy leczenie tylko ze skierowaniem

Zakończyłam długotrwałe leczenie. Lekarz prowadzący zalecił mi pobyt w sanatorium. Czy muszę mieć na nie skierowanie?

Tak Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium lub w szpitalu uzdrowiskowym jest niezbędne. Wystawia je lekarz tzw. ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który ma podpisaną umowę z NFZ na świadczenie swoich usług w danym roku lub pracuje w placówce, która ma taką umowę. W przypadku konieczności kontynuowania leczenia w szpitalnym uzdrowisku skierowanie wystawia również lekarz zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent był leczony (w takim przypadku skierowanie jest wystawiane nie później niż w dniu wypisania chorego ze szpitala). Do skierowania powinna być dołączona karta informacyjna, zawierająca niezbędne dane na temat przebiegu choroby.

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, lekarz kieruje się stanem zdrowia pacjenta, a także wskazaniami uzasadniającymi odbycie tego rodzaju kuracji. Lekarz, który je wystawił, powinien przesłać skierowanie do właściwego ze względu na zamieszkanie pacjenta oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Może to także zrobić sam zainteresowany. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Skierowanie musi być zaakceptowane przez Fundusz. Zasadność wysłania pacjenta na leczenie uzdrowiskowe potwierdza więc lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Lekarz specjalista może dokonać zmiany kwalifikacji skierowania z leczenia sanatoryjno-uzdowiskowego na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym (lub odwrotnie). Skierowanie powinno być rozpatrzone przez Fundusz nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia dokumentu do oddziału NFZ. Jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. w celu uzupełnienia dokumentacji) termin ten może być przedłużony o kolejne 14 dni. O kolejności rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe decyduje data ich wpłynięcia do NFZ.

Podstawa prawna

● Art. 33 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r. Dz.U. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

● Par. 2–3 rozporządzenia ministra zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U. nr 274, poz. 2724 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy wyjazd tylko we wskazane miejsce

Czy do uzdrowiska można tylko raz na rok

Czy pacjent może zrezygnować z wyjazdu

Czy kuracjusz płaci za pobyt w sanatorium

Czy należy wziąć urlop na pobyt w sanatorium

Czy kuracjusz z chorobą zawodową nie zapłaci

Czy w ciąży można jechać do uzdrowiska

Czym sanatorium różni się od szpitala

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.