Tajemnicę handlową definiuje art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.). Tajemnicą przedsiębiorstwa są więc nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zachować poufność

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 września 2001 r. (I CKN1159/00; OSN IC 5/2002) stwierdził, że art. 11 ust. 4 UZNK nie pozwala na objęcie tajemnicą informacji powszechnie znanych lub takich, o treści których podmiot zainteresowany ich posiadaniem, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, może się dowiedzieć w zwykłej i dozwolonej drodze. Informacja staje się więc tajemnicą, kiedy przedsiębiorca przejawia wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich, nawet gdy wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji.

W wyroku SN (z 6 czerwca 2003 r., IV CKN 211/01) doprecyzowano, że uznanie informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga, aby przedsiębiorca podjął działania zmierzające do wyeliminowania możliwości ich dotarcia do osób trzecich w normalnym toku zdarzeń.

Z pracownikami mającymi dostęp do ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby wyrządzić pracodawcy szkodę, zawierane są tzw. umowy o zakazie konkurencji. Strony określają wówczas rodzaj działalności konkurencyjnej, od której pracownik ma obowiązek powstrzymać się.

Umowy z pracownikami

Pracodawca, który poniósł szkodę na skutek naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji, może dochodzić jej naprawienia na zasadach o odpowiedzialności materialnej pracowników. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody i nie może przekraczać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. W razie wyrządzenia szkody z winy umyślnej powstaje obowiązek naprawienia szkody w pełnej wysokości.

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tzw. umowę o przestrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa. Najczęściej zawiera w niej zakaz rozpowszechniania tajemnicy przedsiębiorstwa.

UJAWNIANIE INFORMACJI

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez osobę, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy przez okres trzech lat od jego ustania, jeśli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Odszkodowanie dla pracodawcy

Pracodawca, którego interes został zagrożony lub naruszony na skutek ujawnienia przez pracownika tajemnicy przedsiębiorstwa, może żądać: n zaniechania niedozwolonych działań lub usunięcia ich skutków n złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie n naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, albo zasądzenia od pracownika odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny, jeśli ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa było zawinione n pracodawca może również dochodzić od niego odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie pracy. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną do wysokości wyrządzonej szkody, nie więcej niż do trzykrotności swojego wynagrodzenia w dniu wyrządzenia szkody.

Pracownik, który ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej tajemnicę przedsiębiorstwa – jeśli wyrządza to poważną szkodę pracodawcy – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 266 par. 1 k.k.). Tej samej karze podlega pracownik, który uzyskał bezprawnie tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawni ją innej osobie lub wykorzystał we własnej działalności gospodarczej.