Kryzys gospodarczy powoduje, że coraz więcej firm ma problemy ze zbytem produkowanych przez siebie towarów lub usług. Niezatrudniający pracowników mają prawo do zaprzestania prowadzenia firmy. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, samozatrudniony może zawiesić działalność gospodarczą. Z takiej możliwości może korzystać nie dłużej niż przez 24 miesiące, ale nie krócej niż przez miesiąc.

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także chorobowe i wypadkowe. Warto przy tym pamiętać, że obowiązek opłacania składek ustaje dopiero w dniu zawieszenia. Natomiast obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pojawia się znów, licząc od dnia wznowienia działalności gospodarczej.

Natomiast w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne sam zainteresowany decyduje, czy chce je płacić, czy też rezygnuje z takiej możliwości. Jednak zawieszając działalność, trzeba pamiętać o tym, że składki na ubezpieczenie zdrowotne płaci się za cały miesiąc. W praktyce oznacza to, że jeśli firma zawiesiła działalność w połowie marca, to składki trzeba zapłacić za cały miesiąc. Także wznowienie działalności firmy w połowie miesiąca spowoduje, że także i w tym przypadku przedsiębiorca będzie musiał opłacić składki za cały miesiąc, w którym ponownie ruszyła firma.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie może wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać z niej przychodów. Zachowuje jednak prawo do przeprowadzania niezbędnych czynności do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Uproszczenie zawieszania firmy polega także na tym, że taki dokument może być także przesłany listem poleconym. W takim jednak przypadku podpis musi być poświadczony notarialnie.

W niektórych przypadkach jednak lepiej jest zlikwidować firmę, niż zawiesić jej działalność. Dotyczy to sytuacji, kiedy popyt na towary lub usługi danej firmy spadł i istnieje ryzyko, że w najbliższym czasie szansa na poprawę jest niewielka. W takim przypadku lepiej jest zlikwidować firmę. Właściciel zlikwidowanej firmy ma prawo bowiem uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Status bezrobotnego przysługuje bowiem osobie, która nie jest zatrudniona albo nie ma wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o prawo do zasiłku po likwidacji firmy musi jednak złożyć w urzędzie pracy komplet dokumentów potwierdzających opłacanie składek ubezpieczeniowych.

PROCEDURA W ORGANIE EWIDENCYJNYM

Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej ZUS lub KRUS wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.

UPRAWNIENIA PRZEDSIĘBIORCY

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo:

● wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

● przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

● zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

● uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

● wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

● osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.