Spadek stopy bezrobocia w powiatach w ostatnim miesiącu to skutek przede wszystkim wyrejestrowywania bezrobotnych za odmowę podjęcia pracy.
Wubiegłym miesiącu 1,687 mln osób pozostawało w rejestrze bezrobotnych, a w kwietniu – 1, 719 mln osób. Stopa bezrobocia w maju zmniejszyła się do 10,8 proc. wobec 11,0 proc. w kwietniu – poinformowała kilka dni temu minister pracy Jolanta Fedak, podając szacunki resortu. Spadek stopy bezrobocia oznacza, że w urzędach pracy w maju więcej było osób wyrejestrowanych niż tych, które zarejestrowały się jako bezrobotne. Jak sprawdziliśmy, o spadku liczby bezrobotnych w niewielkim stopniu przesądziły działania aktywizacyjne urzędów pracy. Tylko co trzeci bezrobotny został wyrejestrowany z powodu podjęcia zatrudnienia, z własnej inicjatywy lub przyjmując ofertę pracy przedstawioną przez urzędnika urzędu pracy.
– Większość z nich znalazła pracę nie za pośrednictwem naszego urzędu – mówi Irena Radziusz, zastępca dyrektora Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
Urzędy wykreślają z rejestru także te osoby, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności, zostały zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Są to jedne z form aktywizacji stosowane przez urząd pracy na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Zdecydowana większość została wyrejestrowana za odmowę podjęcia współpracy z urzędnikiem albo za odmowę podjęcia pracy. Na przykład w katowickim urzędzie pracy takich osób było 571 spośród 1382, które zostały wyrejestrowane w maju. W Zielonej Górze – prawie tysiąc na 1549.
– Od 1 lutego 2009 r. obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy o wykreślaniu bezrobotnych z rejestrów – mówi Iwona Rojcewicz, dyrektor Urzędu Pracy w Białymstoku.
Od tej daty mogą oni stracić status bezrobotnego, jeśli nie zgłoszą się w terminie (bez uzasadnionej przyczyny) na wezwanie urzędu pracy w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy proponowanej im pomocy. Bezrobotny może stracić ten status na 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej, a na 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej. Dotychczas osoba bezrobotna mogła być pozbawiona statusu na 90 dni.
Urzędy pracy od maja bieżącego roku wykreślają z rejestrów osoby, które nieprzerwanie chorują dłużej niż 90 dni.
Przepis tej treści wspomnianej ustawy wszedł w życie 1 lutego 2009 r. Na przykład w Katowicach wyrejestrowano 142 długotrwale chorych.