Zatrudnienie nowego pracownika łączy się często z koniecznością zorganizowania mu odpowiedniego miejsca pracy, a to oznacza dla firmy wydatki. Jeśli przedsiębiorca zatrudni bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy i poniesie koszty wyposażenia lub doposażenia jego stanowiska pracy, może ubiegać się o refundację wydatków. W tym celu musi złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację. Powinien on zawierać m.in.:

● oznaczenie podmiotu (tzn. REGON, NIP, datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, oznaczenie formy prawnej),

● liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,

● kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania,

● wnioskowaną kwotę refundacji,

● szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,

● rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych,

● proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji.

Wymagane oświadczenia

Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć oświadczenia m.in. o niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, niekaralności w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

O refundację mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez co najmniej sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym że do czasu prowadzenia działalności nie wlicza się okresu jej zawieszenia.

Ważne!

Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego

Umowa ze starostą

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem. Powinna ona zawierać zobowiązanie podmiotu do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją. Jeśli przedsiębiorca nie dotrzyma tych warunków, musi zwrócić, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznaną refundację w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków.

Termin rozpatrzenia wniosku

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o refundację starosta powiadamia podmiot w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawa prawna

● Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 62, poz. 512).