W firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jedną z takich firm, w której pracownicy i ich rodziny mogą korzystać z różnych form finansowej pomocy, jest Grupa Lotos.

Dofinansowanie wypoczynku

– Pracownicy naszej firmy mogą skorzystać z dofinansowania wczasów pod gruszą. Wysokość pomocy zależy od wysokości przychodu na jedną osobę w rodzinie. Średnio jest to kwota 1 tys. zł. Podstawą do otrzymania takiej pomocy jest wniosek o urlop – mówi Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupy Lotos.

– Prawo do podobnych pakietów mają pracownicy innych firm, więc trudno je uznać za zwiększające atrakcyjność pracodawcy – dodaje Marcin Zachowicz.

Także w PZU pracownicy i ich dzieci otrzymują dofinansowanie do wypoczynku.

– Wysokość otrzymanych świadczeń jest określona w tabeli dofinansowania do wypoczynku. Tabelę dopłat ustala się corocznie z przedstawicielami związków zawodowych na podstawie złożonych oświadczeń o dochodach na członka rodziny. PZU posiada trzy ośrodki wczasowe w Polanicy-Zdrój, w Karłowie i Jastrzębiej Górze. Potencjalnemu pracownikowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiany jest pakiet socjalny, w którym m.in. znajduje się dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników i dzieci – wyjaśnia Agnieszka Rosa z Biura Prasowego PZU.

Pracodawca tworzący fundusz powinien wydać regulamin, w którym właśnie są określone szczegółowe zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Regulamin powinien być uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w firmie. Pracodawca, u którego nie działają organizacje związkowe, zasady wykorzystania środków są uzgadniane z przedstawicielem wybranym przez załogę. Zasady dofinansowania wypoczynku wakacyjnego określa regulamin zakładu. Ze środków zgromadzonych w funduszu są finansowane m.in. ośrodki wczasowe i kolonijne czy domy wypoczynkowe. Warto jednak wiedzieć, że ustawa nie wskazuje konkretnych form wypoczynku, do których można dopłacać ze środków ZFŚS. Mogą to być więc zarówno wyjazdy zorganizowane przez pracodawcę w ośrodku wypoczynkowym należącym do danego zakładu pracy, wczasy wykupione przez pracownika w biurach podróży czy wczasy zorganizowane samodzielnie przez pracowników.

Pieniądze przed urlopem

Wielu pracowników chciałoby, aby pracodawca wypłacił im pieniądze z funduszu jeszcze przed wyjazdem na urlop, a pracodawcy wolą wypłacać pieniądze dopiero po jego zakończeniu, aby zabezpieczyć się przed możliwością niespełnienia przez tym, że pracownik nie wyjedzie lub pójdzie na zwolnienie lekarskie w trakcie zaplanowanego urlopu. Zdarza się także, że pracodawcy uzależniają przyznanie dofinansowania od przedstawienia im rachunków za wyjazd czy wczasy. To jednak powinno być zapisane w regulaminie funduszu, a wcześniej uzgodnione w przedstawicielami pracowników. Bardzo często pracodawcy, aby przyznać dopłatę do wypoczynku wymagają, aby trwał on co najmniej 14 dni kalendarzowych. Taka zasada jest często przyjmowana w zakładowych regulaminach funduszu.

UZNANIOWA DOPŁATA

Dopłata do wypoczynku ma charakter uznaniowy. Możliwość otrzymania takiego świadczenia oraz jego wysokość są uzależnione m.in. od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.