Czy okres wypowiedzenia liczy się do stażu

Na koniec kwietnia pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę. Wskazał w nim, że umowa rozwiąże się na koniec maja po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia. Natomiast trzyletni staż pracy w firmie osiągnę 20 maja. Moim zdaniem przysługuje mi trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Czy mam rację?

Tak

Przy umowie na czas nieokreślony, im dłuższym stażem legitymuje się pracownik, tym dłuższy okres wypowiedzenia obowiązuje przy rozwiązaniu umowy o pracę z takim pracownikiem. W praktyce wątpliwości najczęściej pojawiają się wówczas, gdy określony staż pracy, z którym wiąże się dłuższy okres wypowiedzenia, pracownik nabywa dopiero po dokonaniu wypowiedzenia. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że kodeks pracy uzależnia długość okresu wypowiedzenia od okresu zatrudnienia, przez który należy rozumieć czas liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia. Skoro o długości okresów wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia, który pracownik osiągnie w dniu rozwiązania stosunku pracy, to w przytoczonej sytuacji pracownikowi przysługiwać będzie trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a nie miesięczny, jak przyjął pracodawca, gdyż w dniu rozwiązania umowy o pracę będzie on legitymować się już trzyletnim okresem zatrudnienia. Ma to o tyle istotne znaczenie, że w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy.

Podstawa prawna

● Art. 36 par. 1 i 49 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy można odmówić pójścia na urlop
- Czy przysługują dni na poszukiwanie pracy
- Czy można skrócić okres wypowiedzenia
- Czy należy się nagroda jubileuszowa
- Czy ma znaczenie wymiar etatu