Województwa zwiększą pulę środków na przeciwdziałanie kryzysowi w konkursach, które będą ogłaszać w 2009 roku. Nie wszystkie jednak deklarują wprowadzenie w tym roku całego Pakietu Antykryzysowego.
1 czerwca wszedł w życie znowelizowany Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapewnia, że uruchomienie większości rozwiązań zaproponowanych w Pakiecie Antykryzysowym nie wymaga wprowadzenia zmian w tzw. regionalnych planach działania na 2009 rok (RPD), przygotowanych już przez poszczególne urzędy marszałkowskie. W związku z tym, jak wyjaśnia MRR, niezgłoszenie przez dane województwo zamiaru modyfikacji tego planu nie oznacza rezygnacji z wdrażania pakietu.
Jednak bez zmiany RPD możliwe jest wdrożenie tylko niektórych elementów pakietu, tj. procedury przyspieszonego wyboru projektów (tzw. szybka ścieżka), aneksowanie umów z beneficjentami realizującymi projekty (np. operatorami przyznającymi dotacje z UE na własną firmę lub firmami szkolącymi pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw) oraz zwiększenie puli środków na konkursy ogłaszane w ramach PO KL.
Natomiast nowe, planowane przez MRR, formy wsparcia, takie jak dodatek relokacyjny (za podjęcie pracy ponad 50 km poza miejscem zamieszkania) czy motywacyjny (wyrównujący różnicę pensji między poprzednią a nowo podjętą pracą) oraz wypłacanie dotacji na firmę pracownikom objętych zwolnieniami monitorowanymi wymagają zmiany RPD.
Na przykład woj. mazowieckie planuje w tym roku wdrożyć w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 narzędzia pakietu antykryzysowego takie jak procedurę szybkiej ścieżki, aneksowanie umów i zwiększenie alokacji w ramach ogłaszanych konkursów. Chce też zrealizować projekt szybkiego reagowania. Nie zamierza jednak, w ramach Poddziałania 6.1.1 wprowadzać działań antyktyzysowych. Tłumaczy, że konkurs na to Podziałanie jest już zamknięty.
W innych województwach sytuacja jest zróżnicowana. Dolny Śląsk planuje wdrożyć w 2009 roku systemowy projekt tzw. szybkiego reagowania o wartości 10 mln zł, ale nie zapadła jeszcze decyzja, kto będzie jego realizatorem.
– Będzie to podmiot wskazany przez samorząd województwa – mówi Mirosława Kwiatek, dyrektor Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
O 10 mln zł zostanie też zwiększona pula środków w trwającym konkursie na wybór operatorów Działania 6.2. Ze względu na trwające już konkursy (6.1.1 i 8.1.2) obecnie innych działań z pakietu województwo dolnośląskie nie przewiduje.
Jak mówi Dagmara Soszyńska-Lisiakiewicz, wicedyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym regionie w 2009 r. planowane jest zwiększenie puli środków na projekty realizowane w ramach Działania 6.2 i Poddziałań 6.1.1 i 8.12 oraz wdrażanie szybkiej ścieżki.
Województwo śląskie obecnie nie planuje zmiany swojego planu działania na 2009 rok ani wdrażania projektu systemowego szybkiego reagowania. Z kolei Małgorzata Baran-Sanocka, wicedyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszalkowskiego w Lublinie, mówi, że woj. lubelskie zamierza zwiększyć pulę środków na konkurs w Poddziałaniach 8.1.2, 6.1.1 i i Działaniu 6.2.
W tym regionie nie zastosowano przyspieszonej procedury oceny wniosków (tzw. szybkiej ścieżki), ale województwo lubelskie rozważa jej wprowadzenie. Nowe instrumenty, takie jak dodatki relokacyjne i motywacyjne, będą tam wprowadzane do planów działania na 2010 rok. Również projekt systemowy szybkiego reagowania zacznie być wdrażany w przyszłym roku.
11,4 mld euro zarezerwowanych jest na lata 2007–2013 w PO KL