Samorząd lekarski w Polsce funkcjonuje od 1921 roku. Został odtworzony w 1989 roku. Skupia ok. 120 tys. lekarzy i 30 tys. lekarzy dentystów. Do Poznania na uroczystości przyjechało ok. 500 osób z Polski i z zagranicy.

"Wspólnie z ministerstwem zdrowia opracowaliśmy listę deficytowych specjalizacji. Wśród nich można wymienić specjalistów pediatrii - jest ich mało, a średnia ich wieku sięga 50 lat. Mówimy też o chirurgach, patomorfologach i niektórych specjalnościach dentystycznych. Będziemy się starali, by więcej lekarzy wchodziło do tych specjalności" - powiedział dziś rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) Tomasz Korkosz.

Jak zaznaczył prezes NIL, Konstanty Radziwiłł, samorząd lekarski jest w coraz większym stopniu instytucją samokształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. "Sukcesem środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, a także pacjentów, jest istnienie tego samorządu. Samorząd lekarski jest jednym z elementów aktywnego, obywatelskiego, demokratycznego państwa prawa. Mamy również porażki - środowisko lekarskie wciąż nie jest zadowolone z warunków pracy i wynagrodzeń, nieprzystających do rangi zawodów jakie wykonujemy. Wielkim wyzwaniem, jakie stoi przed nami, jest też pomoc lekarzom w doskonaleniu zawodowym" - powiedział Radziwiłł.

"Samorząd lekarski jest organizacją, która obejmuje dużo różnych pól działania - wykonując np. zadania państwa w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów czyli zajmując się sprawami związanymi z prawem wykonywania zawodu czy rejestracją praktyk lekarskich. Jest też mecenasem sztuki lekarskiej, organizatorem sportu lekarskiego. Wspiera wielomilionowymi kwotami w skali kraju lekarzy w złej kondycji materialnej" - tłumaczył.

Tomasz Korkosz przyznał, że w ostatnim czasie ograniczony został problem emigracji zarobkowej polskich lekarzy. O ile od czasu wejścia Polski do UE początkowo miesięcznie ubywało 100 lekarzy, obecnie ubywa ich około 100 na kwartał. Według szacunków samorządu, poza Polską pracuje obecnie ok. 20 tys. polskich lekarzy.

Uroczystości rocznicowe w Poznaniu uświetni koncert Europejskiej Orkiestry Lekarzy. Ponad 100-osobowy zespół powstał w 2004 roku w Londynie i skupia muzykujących lekarzy różnych specjalności z całej Europy.

Samorząd lekarski w Polsce powstał 1921 roku i działał - z przerwą w okresie II wojny światowej - do 1951 roku. Został reaktywowany w 1989 roku i obecnie składa się z 24 okręgowych izb lekarskich.