Wraz ze spadkiem przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2008 r. emeryci i renciści będą mogli mniej dorobić. GUS poinformował, że wynagrodzenie to wyniosło 2951,36 zł. Było więc o 32,62 zł niższe niż w I kwartale.

Od 1 września zmniejszy się kwota przychodu, powyżej której będą zawieszane świadczenia wypłacane wcześniejszym emerytom lub rencistom - wyniesie ona 3836,80 zł. Świadczenia te będą natomiast obniżane, jeśli przychód tych świadczeniobiorców przekroczy 2066 zł. Kwoty te odpowiadają odpowiednio 130 proc. i 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie dotyczy to tych emerytów, którzy mają 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) lub więcej.

Spadek w II kwartale przeciętnego wynagrodzenia wpływa też na zmianę innych wskaźników. Przede wszystkim zmniejszy się zasiłek pogrzebowy. Od 1 września br. wyniesie on 5902,72 zł (obecnie 5967,96 zł).

Od września zmieni się też kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2008 r., ogłoszonego do celów emerytalnych. Wyniesie ona 885,50 zł. Jest to ważne dla osób, które pobierają rentę socjalną, ponieważ ich dodatkowy przychód nie może przekroczyć tej kwoty.