Od 8 maja 2009 r. zakłady pracy chronionej mogą starać się m.in. o zwrot kosztów transportu niepełnosprawnych pracowników oraz poniesionych w związku z budową lub rozbudową zakładu. PFRON może też wypłacić im dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego. Tak stanowi rozporządzenie z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON (Dz.U. nr 70, poz. 603 z późn. zm.).

Firmy, które będą starać się o taką pomoc, muszą przedstawić m.in. pięć oświadczeń (w tym o sytuacji ekonomicznej), odpowiednio sześć lub cztery informacje (w tym o przeciętnym zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych). Do rozporządzenia nie załączono jednak wzoru wniosku, który zawierałby takie dane. Dlatego własny wzór opracował PFRON.

– Nie wprowadzamy dodatkowych wymogów dla pracodawców. Muszą oni jedynie przedstawić informacje, jakich wymaga rozporządzenie – mówi Wojciech Skiba, prezes PFRON.

Podkreśla, że wzór ma ułatwić pracodawcom ubieganie się o taką pomoc.

W tym roku na dopłaty PFRON przeznaczy kwotę ponad 100 mln zł, czyli średnio około 47 tys. zł na każdy ZPChr.