■  ZMIANY W RADZIE MINISTRÓW. Profesor Ryszard Legutko, dotychczasowy wicemarszałek Senatu, został w powołany na stanowisko ministra edukacji przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zastąpił na tym stanowisku lidera LPR Romana Giertycha. Natomiast Joanna Kluzik-Rostkowska została powołana na stanowisko ministra pracy i polityki społecznej. Zastąpiła zdymisjonowaną Annę Kalatę. Joanna Kluzik-Rostkowska była wiceministrem pracy i polityki społecznej od 17 listopada 2005 r. do 13 lipca 2007 r. 13 lipca 2007 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Była odpowiedzialna za sprawy rodziny.

Więcej www.kprm.gov.pl

■  ZAWIESZENIE UDZIAŁU W PRACACH NAD UMOWĄ SPOŁECZNĄ. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawiesza udział swoich reprezentantów w dalszych pracach nad umową społeczną Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog - poinformował przewodniczący OPZZ Jan Guz. Związek jest sygnatariuszem deklaracji w sprawie rozpoczęcia negocjacji nad tą umową. Jak podkreślił Jan Guz, OPZZ nie widzi żadnych szans na zawarcie umowy społecznej, a przede wszystkim na jej wykonanie w warunkach pełnej destabilizacji politycznej w kraju, walki wyborczej i możliwości powstania nowego układu politycznego w ciągu kilku miesięcy.

Więcej www.opzz.org.pl

■  KOLEJNE PRACUJĄCE ŚWIĘTO DLA ZATRUDNIONYCH W HANDLU. Pomimo przyjęcia przez Sejm ponad miesiąc temu ustawy wprowadzającej dwanaście dni świątecznych wolnych w ciągu roku w handlu, pracownicy niektórych sklepów pójdą 15 sierpnia do pracy. Związkowcy obawiają się, że ustawa w ogóle może nie wejść w życie.

Więcej www.solidarnosc.org.pl

■  PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA. Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność zwrócił się do premiera Jarosława Kaczyńskiego i marszałka Sejmu Ludwika Dorna o niezwłoczne skierowanie do parlamentu nowelizacji ustawy podwyżkowej. Chodzi o to, żeby Sejm mógł uchwalić prawo gwarantujące podwyżki płac dla pracowników ochrony zdrowia przed ewentualnym samorozwiązaniem. Natomiast zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wnioski wypracowane przez zespół roboczy Komisji Trójstronnej zostały zupełnie pominięte, a zawierający wiele błędów projekt rządowy zostanie przekazany do Sejmu bez uwag partnerów społecznych.

Więcej www.solidarnosc.org.pl, www.pkpplewiatan.pl

■  PROJEKT USTAWY O SIECI SZPITALI. Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie oceniła projekt ustawy o sieci szpitali. W ocenie KPP, proponowane rozwiązania mogą zahamować rozwój konkurencyjności i rynku usług medycznych. KPP uważa, że przedstawiony projekt nie jest rozwiązaniem stosowanym w systemach ochrony zdrowia na świecie, ze znikomą szansą na rozwikłanie problemów, jakim miał służyć. Wątpliwe wydaje się, aby tak określone warunki były rzeczywistą zachętą dla szpitali do tworzenia sieci szpitalnej - twierdzi organizacja pracodawców.

Więcej www.kpp.org.pl