Pracownik, zatrudniony u pracodawcy prywatnego od 1998 roku, w 2005 roku podjął też pracę w jednostce budżetowej miasta, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Mimo ponad 10-letniego stażu pracy pracownik nie dostaje dodatku za wysługę lat. Dlaczego?
Pracownicy zatrudnieni w urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych są jedną z grup zaliczanych do tzw. pracowników samorządowych i w związku z tym stosuje się wobec nich zasady wynagradzania wynikające z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Ustawa przewiduje m.in., iż pracownikom samorządowym za wieloletnią pracę przysługuje po pięciu latach pracy dodatek w wysokości wynoszącej 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Zgodnie z ustawą do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Chodzi tu więc o wszystkie zakończone okresy zatrudnienia pracowniczego (tj. opartego na stosunku pracy), bez względu przynależność pracodawcy do sfery budżetowej lub prywatnej.
Dotychczasowe postępowanie MOPS było prawidłowe, bowiem okres pracy pracownika u tego pracodawcy nie osiągnął pięciu lat uprawniających do otrzymywania dodatku za wysługę, jak również nie posiadał on innych zakończonych okresów zatrudnienia, które można byłoby doliczyć do stażu pracy w MOPS. Załóżmy, że umowa z firmą prywatną rozwiąże się z końcem maja. W takiej sytuacji od czerwca, w związku z zakończeniem okresu pracy w prywatnej firmie, do okresu pracy uprawniającego do dodatkowych uprawnień wypłacanych przez MOPS, trzeba będzie doliczyć okres pracy w tej firmie. Okres ten nie będzie jednakże doliczony w całym 11-letnim wymiarze, a jedynie w tej jego części, która przypada na okres sprzed podjęcia zatrudnienia w MOPS. Par. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych stanowi, że jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. Od czerwca zatem pracownikowi przysługiwać będzie dodatek do wynagrodzenia za wieloletnią pracę w wysokości 11 proc. wynagrodzenia zasadniczego (uwzględniony zostanie bowiem 7-letni okres zatrudnienia w prywatnej firmie, w czasie gdy była to jedyna praca pracownika, oraz 4-letni okres pracy w obecnym zakładzie pracy).