Przez członka rodziny rozumie się małżonka obywatela UE, dzieci do lat 21 (starsze, jeżeli wciąż pozostają na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) oraz rodziców tego obywatela lub jego małżonka. Członek rodziny tak jak obywatel Unii ma prawo przebywać w Polsce trzy miesiące bez potrzeby rejestracji jego pobytu. Powinien on jednak zameldować się czasowo na okres trzech miesięcy. Należy to zrobić w ciągu czterech dni od dnia przybycia do Polski w urzędzie gminy. Wystarczy do tego np. paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz oświadczenie właściciela lokalu, najemcy czy innej osoby mającej tytuł prawny do lokalu, w którym obywatel chce się zameldować.

Jeżeli pobyt członka rodziny przedłuża się ponad trzy miesiące, konieczne jest złożenie wniosku o Kartę Pobytu Członka Rodziny Obywatela Unii. Z obowiązku uzyskania Karty Pobytu zwolnieni są ci obcokrajowcy, którzy posiadają już zezwolenie na pobyt, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Wniosek o wydanie Karty Pobytu należy złożyć do odpowiedniego wojewody nie później niż następnego dnia po upływie trzech miesięcy od dnia wjazdu do Polski. Przekroczenie tego terminu jest zagrożone karą grzywny. Wniosek należy wypełnić w języku polskim i dołączyć do niego m.in. kopie paszportu, pięć fotografii, potwierdzenie zameldowania czasowego oraz zaświadczenie o tym, że pobyt obywatela Unii, z którym przebywa on w Polsce, został zarejestrowany. Do wniosku należy dołączyć ponadto dokumenty potwierdzające istnienie więzi rodzinnej pomiędzy wnioskodawcą a obywatelem Unii, z którym przebywa w Polsce. Może to być np. akt małżeństwa lub akty urodzenia. Po złożeniu wniosku członek rodziny uzyskuje niezwłocznie zaświadczenie o złożeniu przez niego wniosku. Sama karta powinna zostać mu wydana nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przy jej odbiorze należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Jest ona ważna przez pięć lat, chyba że zamierzony pobyt obywatela UE, z którym przebywa członek rodziny, jest krótszy.