Za przyjęciem poprawki głosowało 420 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poprawka była konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia br. Trybunał orzekł, że nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych muszą mieć takie same uprawnienia emerytalne.

Pozostałe przyjęte przez Sejm senackie poprawki do ustawy mają charakter doprecyzowujący, redakcyjny i porządkowy.

Zgodnie z uchwaloną 24 kwietnia przez Sejm ustawą, świadczenie kompensacyjne ma być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30- letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej.

Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego będzie taka sama jak emerytury pomostowej.

Nauczyciele pobierający świadczenia nie będą mogli nadal pracować w szkole (np. w niepełnym wymiarze godzin). W ustawie zapisano bowiem, że jeśli taki nauczyciel wróci do szkoły to jego świadczenie zostanie zawieszone, jeśli zaś podejmie inną pracę niż w zawodzie, będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych trafi teraz do prezydenta.