Pedagodzy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub Karty Nauczyciela.
Do ZUS trafia wiele pytań od nauczycieli, którzy mają wątpliwości, co zrobić, aby skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury - mówi Mikołaj Skorupski, rzecznik prasowy ZUS.
Zakład wyjaśnia więc, że nauczyciele, posiadający prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek na podstawie art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), będą mogli z niej skorzystać na swój wniosek. ZUS podkreśla, że osoby wykonujące ten zawód urodzone po 31 grudnia 1948 r., aby nabyć uprawnienia do wymienionej emerytury nauczycielskiej nie muszą rozwiązać stosunku pracy do końca tego roku. Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela może też nastąpić po 31 grudnia 2008 r. Również po tym terminie może być zgłoszony wniosek o emeryturę.
Data 31 grudnia 2008 r. jest natomiast istotna w przypadku stażu.
- Do końca roku osoba zainteresowana musi mieć co najmniej 30-letni okres zatrudnienia (składkowy i nieskładkowy), w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej albo co najmniej 25 lat zatrudnienia, w tym co najmniej 20 lat pracy w szkolnictwie specjalnym - mówi Gabriela Zgajewska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS.
Nauczyciele mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę także na podstawie ustawy emerytalnej i rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. (wyłącznie kobiety), aby otrzymać wcześniejszą emeryturę do końca 2008 roku, powinny ukończyć 55 lat i mieć co najmniej 20 lat pracy, w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Ponadto nauczyciele mogą przejść na wcześniejszą emeryturę na ogólnych zasadach, przewidzianych dla pracowników, czyli np. kobieta, która do 31 grudnia 2008 r. ukończy 55 lat i będzie posiadała co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy - mówi Gabriela Zgajewska.
Dodaje, że dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. nie ma żadnych dat granicznych, by spełnić warunki dotyczące skorzystania z wcześniejszej emerytury, w tym emerytury nauczycielskiej.
- Nauczyciel nie musi rozwiązać umowy dla potrzeb przyznania prawa do wcześniejszej emerytury - tłumaczy.
Jeśli przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, wraz z wnioskiem o emeryturę powinien też złożyć do ZUS wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE do budżetu.
Ustawa emerytalna przewiduje jeszcze jedną możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Dotyczy ona osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które 1 stycznia 1999 r. miały odpowiedni staż pracy (co najmniej 20-letni - kobiety i 25-letni - mężczyźni), w tym ma co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Mogą one przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat. Muszą rozwiązać stosunek pracy i nie być członkiem OFE - mówi Gabriela Zgajewska.