Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce, żeby dotacja z Funduszu Pracy na rozpoczęcie biznesu przez bezrobotnego była wyższa i wynosiła nawet 40 tys. zł. Tyle bezrobotny może obecnie otrzymać ze środków unijnych w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- To dobry pomysł - mówi Henryk Michałowicz z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Dodaje, że podwyższenie dotacji z Funduszu Pracy do 40 tys. zł spowoduje, że więcej bezrobotnych będzie starało się o wsparcie na rozpoczęcie biznesu - mówi.

Resort pracy jest jednak przeciwny podwyższeniu wspomnianej kwoty, bo spowodowałoby to zbyt duże obciążenie dla budżetu. Z jego wyliczeń wynika, że gdyby dotacja wynosiła 40 tys. zł, to w Funduszu Pracy musiałoby zostać zarezerwowane na ten cel 3,6 mld zł. To o ponad 100 proc. więcej od przewidywanej kwoty (1,7 mld zł). Dotacja dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma wzrosnąć od nowego roku z pięcio- do sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wyniesie więc około 18 tys. zł (obecnie 14,9 tys.). Przewiduje to przygotowany w resorcie pracy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- Zainteresowanie tą formą pomocy jest duże - mówi Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

W 2005 roku z takich dotacji skorzystało 27,9 tys. osób, w 2007 roku już ponad 45 tys. W tym roku w Funduszu Pracy jest zarezerwowane na ten cel 560 mln zł. Wzrost zainteresowania otrzymaniem takiej formy pomocy potwierdzają też urzędy pracy. Niektóre już wykorzystały wszystkie przyznane im środki na ten cel.

Bezrobotny, aby ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musi złożyć wniosek do PUP. Przedstawia biznesplan i zabezpieczenie finansowe (najczęściej weksel in blanco i poręczenie wekslowe) na wypadek, gdyby przedsięwzięcie się nie powiodło. Wówczas zwraca pieniądze z odsetkami, jeśli zlikwidował biznes w ciągu roku od podpisania umowy z PUP.