Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 maja udostępni pracodawcom wzory wniosków o dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych oraz zwrot m.in. kosztów budowy lub rozbudowy zakładu. Pieniądze te będą przekazywane na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON (Dz.U. nr 70, poz. 603 z późn. zm.). Nie zawiera ono wzorów wniosków o wypłatę pomocy. Dlatego fundusz przygotował własny.

– Wnioski będzie można składać zarówno elektronicznie, jak i pisemnie – mówi Wojciech Skiba, prezes PFRON.

Podkreśla, że centrala funduszu będzie przyjmować wnioski o wypłatę dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych. Z kolei w oddziałach PFRON będzie można ubiegać się o refundację kosztów budowy lub rozbudowy zakładu, transportu niepełnosprawnych pracowników i kosztów administracyjnych ich zatrudnienia. Łącznie na realizację tych zadań PFRON przeznaczy w tym roku ponad 100 mln zł, czyli średnio około 50 tys. zł na jeden ZPChr.

– O przyznaniu pomocy zdecyduje odpowiednie uzasadnienie merytoryczne wniosków i kalkulacja kosztów, a nie to, kto pierwszy je złoży – mówi Wojciech Skiba.

PFRON będzie zwracał firmom tylko dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem niepełnosprawnych, czyli te, których nie poniósłby, gdyby zatrudniał wyłącznie osoby pełnosprawne. Zakład pracy chronionej, którego wniosek zostanie przyjęty przez PFRON, będzie musiał m.in. zobowiązać się do niezmniejszania średniego kwartalnego stanu zatrudnienia niepełnosprawnych nie więcej niż o 10 proc. i zabezpieczyć kwotę pomocy np. hipoteką lub wekslem.