Już w czasie wakacji ma ruszyć pakiet antykryzysowy przygotowywany przez resort rozwoju regionalnego. Do piątku resort zbiera do niego uwagi.
Wsparcie dla osób bezrobotnych, które podejmują pracę poza miejscem zamieszkania, dodatki motywacyjne do pensji, bezzwrotne dotacje dla osób tracących pracę, które założą firmę – to instrumenty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), które Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza wprowadzić w III kwartale tego roku, aby przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu. Zostały one włączone do projektu zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Do końca tego tygodnia jest on w konsultacjach społecznych.
Do najważniejszych zmian należy umożliwienie wypłacania z PO KL jednorazowego dodatku relokacyjnego na pokrycie kosztów dojazdów lub osiedlenia się po znalezieniu nowej pracy w odległości przekraczającej 50 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Wsparcie wyniesie sześciokrotność zasiłku dla bezrobotnych (ok. 3,3 tys. zł). Będzie przysługiwało osobom, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie firmy w ciągu sześciu miesięcy przed przystąpieniem do projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Warunkiem przyznania dodatku będzie utrzymanie zatrudnienia w nowej pracy przez co najmniej trzy miesiące.