Wsparcie dla osób bezrobotnych, które podejmują pracę poza miejscem zamieszkania, dodatki motywacyjne do pensji, bezzwrotne dotacje dla osób tracących pracę, które założą firmę – to instrumenty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), które Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza wprowadzić w III kwartale tego roku, aby przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu. Zostały one włączone do projektu zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Do końca tego tygodnia jest on w konsultacjach społecznych.

Do najważniejszych zmian należy umożliwienie wypłacania z PO KL jednorazowego dodatku relokacyjnego na pokrycie kosztów dojazdów lub osiedlenia się po znalezieniu nowej pracy w odległości przekraczającej 50 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Wsparcie wyniesie sześciokrotność zasiłku dla bezrobotnych (ok. 3,3 tys. zł). Będzie przysługiwało osobom, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie firmy w ciągu sześciu miesięcy przed przystąpieniem do projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Warunkiem przyznania dodatku będzie utrzymanie zatrudnienia w nowej pracy przez co najmniej trzy miesiące.

Inną projektowaną zmianą jest umożliwienie wypłacania dodatków kompensacyjnych osobom, które po zmianie pracy otrzymały niższe wynagrodzenie. Z funduszy unijnych będzie można pokryć równowartość trzykrotnej kwoty różnicy między poprzednią a obecną (niższą) płacą otrzymywaną przez pracownika – maksymalnie 4 tys. zł. Prawo do tego wsparcia będą miały osoby zatrudnione co najmniej przez trzy miesiące.

Jednocześnie w ramach Poddziałania 8.1.2 będzie można wypłacać pracownikom zagrożonym zwolnieniami bezzwrotną dotację na własny biznes w wysokości do 40 tys. zł oraz wsparcie pomostowe (przez co najmniej pół roku) w kwocie nie wyższej płaca minimalna.

– Wszystkie te instrumenty, gdy zaczną obowiązywać, będzie można wprowadzać do już realizowanych projektów – zapewnia Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.