Przy tworzeniu planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wszystkie województwa muszą stosować się do wzoru ramowego planu. Taki obowiązek nakłada na wojewodów rozporządzenia ministra zdrowia z 20 czerwca 2008 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. nr 142, poz. 893), które dzisiaj weszło w życie. Plany działania będą opracowywane wyłącznie przez województwa, a nie jak do tej pory na szczeblu powiatowym i krajowym.

- 16 planów wojewódzkich opracowanych według jednego schematu sprawi, że będą one bardziej porównywalne i bardziej komplementarne - mówi Michał Waszkiewicz, naczelnik wydziału ratownictwa medycznego z departamentu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

Jego zdaniem, przy jednolitych planach wojewódzkich nie ma potrzeby tworzenia krajowego planu.

Michał Waszkiewicz wyjaśnia, że na podstawie dotychczasowych niejednolitych planów nie było możliwości opracowania planu krajowego.

Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa jest zadaniem wojewody. Plan ma zawierać m.in. charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi w danym województwie. Został on wydłużony z jednego do trzech lat. Rozporządzenie nakłada na wojewodów obowiązek dostosowania obecnie obowiązujących planów do nowych przepisów w ciągu sześciu miesięcy.