31 maja mija termin, w którym pracodawcy muszą wpłacić 75 proc. kwoty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wymóg ten dotyczy odpisów podstawowych dokonywanych na pracowników zatrudnionych w warunkach normalnych, warunkach szczególnie uciążliwych oraz młodocianych.

Resztę pieniędzy z odpisów podstawowych i dobrowolnych zwiększeń dokonywanych na pracowników z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz byłych pracowników, którzy są teraz emerytami lub rencistami, należy wpłacić do 30 września każdego roku. Obowiązku dotrzymywania tych terminów oraz gromadzenia środków na fundusz na oddzielnym koncie nie mają pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a zdecydowali się na tworzenie funduszu.

ZFŚS jest tworzony w tych zakładach pracy, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wg stanu na 1 stycznia każdego roku. Obowiązkowo tworzą go jednostki budżetowe. Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Wysokość odpisu podstawowego wynosi 37,5 proc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub jego II półroczu (jeżeli było wyższe). W 2009 roku odpis ten wynosi 1000,04 zł na osobę zatrudnioną w normalnych warunkach, 1333,39 na pracownika zatrudnionego w warunkach uciążliwych. Na młodocianego, w zależności, czy jest to jego pierwszy drugi, czy trzeci rok nauki, odpis wynosi odpowiednio 133,34 zł, 160,01 zł lub 186,67 zł.