Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie refundował firmom koszty zakupu materiałów oraz wykonania robót budowlanych, których celem jest dostosowanie zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zwróci im też koszty wyposażenia ich stanowisk pracy. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Czeka już tylko na podpis ministra i wejdzie w życie w dniu opublikowania w Dzienniku Ustaw.

O pomoc taką będą mogli ubiegać się pracodawcy, którzy zobowiążą się do zatrudnienia bezrobotnej osoby niepełnosprawnej przez co najmniej trzy lata. Firmy otrzymają też zwrot kosztów zakupu i autoryzacji oprogramowania komputerowego lub innych urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych pracowników. PFRON zwróci wyłącznie koszty poniesione już po złożeniu wniosku o refundację.

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne będą mogły też ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (tzw. asystenta osoby niepełnosprawnej). Refundowane będzie jednak tylko wynagrodzenie za czas pracy, który poświęcił on wyłącznie na pomoc niepełnosprawnemu.

– W dobie kryzysu pracodawcy mogą coraz częściej sięgać po taką formę pomocy – uważa Małgorzata Tylewicz, prawnik i ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Podkreśla jednak, że kłopotliwa może być dla nich konieczność dokładnego rozliczania czasu pracy asystentów osoby niepełnosprawnej. W praktyce spowoduje to konieczność zatrudniania kolejnej osoby, która się tym zajmie.

Wnioski w sprawie refundacji dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych będą przyjmowane przez starostwa. Ich wzór określi załącznik do rozporządzenia. Jeśli powiat pozytywnie oceni wniosek danego pracodawcy, starosta podpisze z nim umowę w sprawie refundacji. Pracodawca będzie musiał zobowiązać się m.in. do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającej w zatrudnieniu w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy (jeśli ubiega się o zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń, wyposażenia lub oprogramowania). Będzie musiał też przedstawić starostwu faktury, rachunki i dowody zapłaty lub umowy potwierdzające poniesienie kosztów podlegających refundacji.