Minister pracy i polityki społecznej, wyliczając na 2010 rok dla każdego województwa kwoty z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, będzie brał pod uwagę liczbę bezrobotnych w danym województwie na koniec października, a nie jak obecnie na koniec września. Takie rozwiązanie jest zawarte w projekcie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. Obecnie znajduje się w konsultacjach społecznych.

Jesienią i zimą wzrasta liczba osób rejestrujących się w urzędach pracy. Zazwyczaj więcej jest bezrobotnych w październiku niż we wrześniu. Z kolei im większa liczba bezrobotnych, tym dane województwo otrzyma więcej środków.

Wyliczenie przeprowadzone jest według określonego w rozporządzeniu wzoru algorytmu. Preferowane będą te województwa, w których jest najwyższe bezrobocie, liczba wyrejestrowanych bezrobotnych na koniec października (a nie jak obecnie września) jest wyższa niż liczba nowo zarejestrowanych. A także te, w których jest zarejestrowanych najwięcej bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat i wieku poniżej 25 lat.

Minister pracy i polityki społecznej będzie też dysponował specjalną rezerwą. Będzie to 10 proc. środków przyjętych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok na finansowanie zadań na rzecz promocji i aktywizacji zawodowej i 5 proc. na finansowanie pozostałych zadań.

Pieniądze z rezerwy zostaną skierowane do tych rejonów, gdzie nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy lub realizowane są programy o wysokiej efektywności w walce z bezrobociem.