Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 55 senatorów, przeciw było 33, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa zawiera przepisy wprowadzające ustawy: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o konsultantach medycznych oraz o akredytacji w ochronie zdrowia.

Były one częścią pakietu sześciu projektów zdrowotnych autorstwa PO.

W listopadzie ub.r. te trzy ustawy podpisał prezydent Lech Kaczyński, ale jednocześnie zawetował ustawy: o przekształceniu szpitali w spółki, o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej oraz ustawę wprowadzającą reformę. W grudniu weto prezydenta podtrzymał Sejm.

Jak podkreśla resort zdrowia, brak ustawy wprowadzającej powodował duże problemy interpretacyjne dotyczące przepisów znajdujących się w trzech ustawach zdrowotnych.

Dlatego rząd wniósł o pilne uchwalenie ustawy wprowadzającej. Zapisano w niej także terminy wejścia w życie ustaw, które podpisał prezydent.

Senatorowie nie zgodzili się na poparcie czterech poprawek do ustawy zaproponowanych przez senacką Komisję Zdrowia.

Podczas wcześniejszej debaty nad ustawą, najwięcej kontrowersji budził zapis pozwalający Rzecznikowi Praw Pacjenta na karanie organizatora strajku zorganizowanego wbrew przepisom ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Janina Fetlińska (PiS) zaproponowała, by wykreślić ten zapis, na co wcześniej nie zgodził się Sejm.

W myśl innej poprawki Rzecznik Praw Pacjenta składałby sprawozdanie nie tylko przed Sejmem, ale również przed Senatem. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.