Tylko do 8 maja ubezpieczeni mają czas na złożenie wniosku do swojego inspektoratu lub oddziału ZUS o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części przez nich sfinansowanych. O zwrot nadpłaty mogą głównie starać się osoby, które od stycznia 1999 r. do 7 maja 2003 r. przekroczyły maksymalną podstawę wymiaru składek (tzw. 30-krotność), a obecnie płatnik składek (czyli firma, w której te osoby pracowały) już nie istnieje i nie ma jego następcy prawnego.

Zainteresowani do wniosku powinni dołączyć dokumenty potwierdzające nienależne opłacenie składek, np. kopie zaświadczeń potwierdzających nadpłatę. Mogą to być formularze ZUS RMUA, wskazujące na przekroczenie w danym roku kalendarzowym górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwrot opłaconych składek nastąpi w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowa procedura ubiegania się przez ubezpieczonych o zwrot nadpłaconych składek jest przewidziana w ustawie z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 67, poz. 411).