O zwrot nadpłaty mogą się starać osoby, które od stycznia 1999 r. do maja 2003 r. przekroczyły maksymalną podstawę wymiaru składek (tzw. 30-krotność), a obecnie płatnik składek (czyli firma, w której te osoby pracowały) już nie istnieje i nie ma jego następcy prawnego.

Wniosek o zwrot nadpłaty zainteresowani mogą składać w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty potwierdzające nienależne opłacenie składek, np. kopie zaświadczeń potwierdzających nadpłatę (mogą to być formularze RMUA, wskazujące na przekroczenie w danym roku kalendarzowym górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Zwrot opłaconych składek nastąpi w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy.