W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego powstaje projekt rozporządzenia w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wprowadzi ono nowy rodzaj pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej po 1 lipca 2008 r. Dozwolona pomoc publiczna dla takich przedsiębiorstw zostanie zwiększona z 200 tys. do 500 tys. euro. Zmiany wynikają z komunikatu Komisji Europejskiej – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz.Urz. UE C 16/1 z 22 stycznia 2009 r.).

– Pomoc udzielana w ramach nowego środka będzie mogła być przeznaczona m.in. na szkolenia i doradztwo dla zagrożonych przedsiębiorstw. Wsparcie będzie udzielane na analogicznych zasadach jak pomoc de minimis, tj. bez konieczności wnoszenia wkładu prywatnego przez przedsiębiorcę – tłumaczy Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

MRR pracuje też nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO KL (Dz.U. z 2008 r. nr 111, poz. 710 z późn. zm.). W projektowanej nowelizacji zostanie wprowadzona możliwość udzielania pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach Priorytetu II i VIII PO KL, dzięki czemu przedsiębiorca planujący szkolenie swoich pracowników nie będzie musiał wnosić wkładu prywatnego. Kwota ta zostanie przedsiębiorcy pokryta w całości w ramach udzielonej pomocy de minimis.

– To bardzo dobre rozwiązanie. Teraz pomoc publiczna na szkolenia będzie mogła być udzielana również tym przedsiębiorstwom, przed którymi stoi groźba upadku w związku z kryzysem. Trudno wymagać od nich wniesienia wkładu własnego – uważa Ewa Fedor z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Rozporządzenie w sprawie nowego środka pomocy wejdzie w życie na przełomie października i listopada tego roku, a rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo zacznie obowiązywać na przełomie września i października.