Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na projekty realizowane w ramach Poddziałania 3.3.2 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia na kierunku pedagogika będą mogły uruchomić nowy typ studiów zawodowych. Celem MEN jest, aby w wyniku konkursu powstały studia, które będą prowadzone w dwóch zakresach – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Nowy typ studiów jest zgodny z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. nr 50, poz. 400), które wejdzie w życie 1 września 2009 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiadać będzie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Absolwenci nowego typu studiów będą odpowiednio przygotowani zarówno w zakresie wychowania przedszkolnego, jak i edukacji wczesnoszkolnej.

W programie takich studiów powinien znaleźć się blok zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z języka obcego, które pozwolą nauczycielowi osiągnąć zaawansowaną znajomość tego języka. Studia, które zostaną uruchomione w ramach projektów zgłoszonych do tego konkursu, mają stanowić rozwiązanie modelowe dla uczelni kształcących nauczycieli przedszkoli i najmłodszych klas szkół podstawowych.

Na realizację projektów przeznaczone jest 40,5 mln zł. Ubiegający się o dofinansowanie nie muszą wnosić wkładu własnego.

Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie MEN do 25 kwietnia.