Dotychczas 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej można było uzyskać tylko, biorąc udział w projektach szkoleniowych realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Wsparcie było oferowane przede wszystkim osobom długotrwale bezrobotnym i zagrożonym długotrwałym bezrobociem. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego takich dotacji miało być w 2009 roku 4 tys. Na ten ma zostać przeznaczone 175 mln zł.

Jak dowiedziała się GP, MRR planuje włączenie nowego instrumentu, tj. bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tys. zł do projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2. Mechanizm przyznawania dotacji będzie identyczny, jak dotychczas, jednak zmieni się grupa docelowa tego wsparcia.

– O dotacje będą mogli starać się pracownicy objęci programem zwolnień monitorowanych oraz osoby zwolnione z powodu kryzysu w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających staranie się o wsparcie – wyjaśnia Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

Włączenie dotacji na własny biznes do projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 będzie możliwe po nowelizacji Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, którą MRR planuje w maju.

Najważniejszy skutek tej zmiany to zwiększenie środków na unijne dotacje. Na granty przyznawane przyszłym przedsiębiorcom w ramach Działania 6.2 w latach 2007–2013 jest przeznaczona kwota 400 mln euro. Natomiast na całe Poddziałanie 8.1.2 do 2013 roku jest przewidziane 318 mln euro. Dorota Bortnowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w MRR, podkreśla, że na razie trudno przewidzieć, ile z tych środków zostanie przeznaczone tylko na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności, ponieważ w Poddziałaniu 8.1.2 przewidziane są też inne instrumenty wsparcia, tj. szkolenia, doradzwto i dodatki motywacyjne.