Od 2009 roku szpitale będą obowiązkowo przekształcać się w spółki prawa handlowego. Rząd chce, żeby procedura ich likwidacji nie miała w tym przypadku zastosowania.

Samorządy, do których należy najwięcej placówek medycznych, podkreślają, że jest to niezbędny warunek powodzenia całego przedsięwzięcia. Zwracają uwagę, że zgodnie z obowiązującą jeszcze ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, aby zmienić formę prawną szpitala, należy przeprowadzić wcześniej procedurę likwidacyjną. To natomiast oznacza powstanie nowego podmiotu, który podobnie jak inne placówki musi spełniać wymogi techniczne i budowlane określone rozporządzeniem ministra zdrowia. Szpitale, które do końca 2012 roku, nie spełnią tych wymogów stracą pozwolenia na prowadzenie działalności. Oznacza to, że nie będą mogły przyjmować i leczyć pacjentów.

- Szpital działający w formie spółki nie uzyska wymaganych zezwoleń, bo część działających obecnie placówek jest dopiero w początkowej fazie prac dostosowawczych - twierdzi Waldemar Roszkiewicz, wicemarszałek woj. mazowieckiego.

Dodaje że gdyby szpital przekształcał się w spółkę bez konieczności przechodzenia procedury likwidacyjnej, nowo powstały podmiot nie musiałby być poddawany ponownej ocenie sanepidu czy straży pożarnej.

Tylko Mazowiecki Urząd Marszałkowski, który jest organem nadzorczym dla ponad 20 szpitali, szacuje, że dostosowanie pomieszczeń szpitali do wymogów rozporządzenia będzie kosztowało 500 mln zł. W całym kraju placówki medyczne będą musiały wydać w ciągu najbliższych czterech lat nawet 5 mld zł na przebudowę sal operacyjnych, sal chorych, oddziałów intensywnej opieki, zmianę systemów wentylacyjnych, ale także na budowę parkingów dla karetek. 2/3 placówek medycznych funkcjonuje bowiem w starych obiektach, które trudno przebudować ze względów architektonicznych. Cześć z nich mieści się np. w budynkach zabytkowych, co jeszcze bardziej utrudnia zdobycie niezbędnych zezwoleń pozwalających na ich renowację.

Zdaniem Marka Wójcika ze Związku Powiatów Polskich praktycznie wszystkie szpitale muszą przeprowadzić dodatkowe inwestycje związane z dostosowaniem się do wymogów rozporządzenia.

- Średni koszt przeprowadzenia tych prac w przypadku szpitala powiatowego wynosić może nawet 10-15 mln zł. Stanowi to około jednej trzeciej wartości rocznego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - mówi Marek Wójcik.

W szpitalach wysokospecjalistycznych, w tym klinicznych, koszty te są nawet dwa razy wyższe.

DOSTOSOWANIE ZOZ DO WYMOGÓW TECHNICZNYCH

• 30 czerwca 2012 r. - dyrektorzy ZOZ muszą złożyć wojewodom programy dostosowawcze podpisane przez inspektorów sanitarnych

• 31 grudnia 2012 r. - wszystkie placówki medyczne muszą mieć dostosowane swoje budynki do nowych wymogów sanitarnych i technicznych

• 1 stycznia 2013 r. - przestają funkcjonować placówki niespełniające wymagań

742 szpitale udzielają świadczeń zdrowotnych w kraju