Dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców i artystów, wybranych osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w okresie wrzesień - listopad będzie stanowić kwota nie niższa niż 1770,82 zł (tj. 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2008 r., które wyniosło 2951,36 zł (było więc o 32,62 zł niższe niż w I kwartale).

Zmieni się więc wysokość składek opłacanych za te miesiące. Składki te nie mogą być niższe od kwot:

• 345,66 zł - na ubezpieczenie emerytalne (dotychczas za okres czerwiec-sierpień - 349,48 zł),

• 106,25 zł - na ubezpieczenia rentowe (107,42 zł),

• 43,39 zł - na ubezpieczenie chorobowe (43,86 zł),

• 43,39 zł - na Fundusz Pracy (43,86 zł).

Ponadto osoby te muszą, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, opłacić składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej wynosi ona 1,8 proc. podstawy wymiaru. Składka wyniesie więc 31,87 zł (obecnie 32,23 zł).

Z kolei podstawą składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie zadeklarowana kwota nie niższa niż 2364,27 zł (czyli 75 proc. przeciętne- go miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2008 r.). Składka wynosi 9 proc. tej kwoty. Jej wysokość wyniesie więc 212,78 zł (obecnie 205,87 zł).

Od września nie zmienia się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla osób opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru (30 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 337,80 zł). Osoby te zapłacą jednak wyższą składkę zdrowotną w wysokości 212,78 zł.