Pracujący dodatkowo emerytowani żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze otrzymujący niskie renty lub emerytury nie będą już dyskryminowani w przypadku uzyskiwania przychodów wynoszących od 70 do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Sejm uchwalił nowelizację ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Zgodnie z nią, w przypadku osiągania dodatkowych przychodów bez względu na ich wysokość, renta lub emerytura będzie zmniejszana o kwotę nie wyższą niż 25 proc.

Zmiany w obu ustawach wynikają z wytycznych wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2008 r. (sygn. akt P 9/06). Przyjęte przez Sejm rozwiązania usuwają wadliwy mechanizm zmniejszania świadczeń w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z przepisami uznanymi przez TK za niekonstytucyjne, dorabiającym funkcjonariuszom i żołnierzom otrzymującym niskie świadczenia z zakładów emerytalnych zmniejszono je nawet o 40 proc. Posłowie prawie jednogłośnie uznali, że dalej nie można utrzymywać przepisów niezgodnych z ustawą zasadniczą. Dzięki nowym przepisom funkcjonariusze i żołnierze, bez względu na wysokość dodatkowych dochodów, będą objęci takimi samymi zasadami zmniejszania świadczenia. Teraz ustawa trafi do Senatu.