Osoby ubiegające się o dotacje na biznes będą mogły odwołać się od decyzji odmawiającej im udzielania wsparcia. Operatorzy muszą określić mechanizm odwoławczy we wniosku o unijne dofinansowanie. Uczestnik projektu, który nie otrzymał dotacji na założenie własnej firmy, może się o nią starać ponownie.
Dzięki interwencji GP osoby ubiegające się o 40 tys. zł unijnej dotacji na własny biznes będą mogły odwoływać się od decyzji operatorów odmawiających im przyznania wsparcia. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zobowiązało urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy do uwzględnienia procedury odwoławczej w systemie przyznawania pomocy dla przyszłych przedsiębiorców.
Jak pisaliśmy, prawa do uzyskania wsparcia mogą pozbawić proste błędy formalne.
– Przez brak jednego podpisu i kserokopii dowodu osobistego mój wniosek został odrzucony przez Towarzystwo Altum. Nikt mnie o tym nie poinformował, nikt nie wezwał mnie do uzupełnienia braków. Wyjaśnienia uzyskałem dopiero po wielokrotnych interwencjach – skarży się Ireneusz Szlachta, który za unijne pieniądze chciał założyć w Rzeszowie pub.

Resort interweniuje

Wsparcie na założenie własnej firmy jest udzielane w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
– Decyzja wydana przez beneficjenta zamyka osobie biorącej udział w projekcie drogę do otrzymania środków na rozwój przedsiębiorczości, bez możliwości złożenia od niej odwołania lub uzupełnienia wymaganych załączników – napisała Dorota Bortnowska z MRR w piśmie rozesłanym do wszystkich instytucji, które organizują konkursy w ramach Działania 6.2 PO KL.
Dlatego zdaniem resortu wojewódzkie urzędy pracy i urzędy marszałkowskie, które wybierają operatorów odpowiedzialnych za udzielnie dotacji na biznes, powinny wymagać od nich, aby już na etapie starania się o prawo do udzielania dotacji określały odpowiednie procedury odwoławcze. Wniosek operatora powinien więc zawierać opis mechanizmów umożliwiających przyszłym przedsiębiorcom wystąpienie o weryfikację jego decyzji. Resort nie przesądza, jak operator ma zapewnić prawo do odwołania.
– Procedura odwoławcza o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji powinna znaleźć się we wniosku, jaki składa do WUP lub urzędu marszałkowskiego firma udzielająca dotacji – mówi Dorota Bortnowska.Skargi na operatorów

Osoby ubiegające się o dotacje nie mogły odwoływać się od decyzji o niezakwalifikowaniu ich do projektu i nieprzyznaniu dotacji, ponieważ nie są beneficjentami unijnej pomocy. W rozumieniu ustawy z 11 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) beneficjentem jest operator.
Precyzyjne opisanie procedury odwoławczej w regulaminach jest jednak potrzebne, ponieważ do urzędów marszałkowskich wpływają skargi na operatorów zgłaszane przez ubiegających się o dotacje. Działdowska Agencja Rozwoju musiała po kontroli przeprowadzonej przez WUP w Olsztynie zawiesić do odwołania swój projekt – Zielone światło dla przedsiębiorczości.
Prezes agencji Zenon Szacherski nie chciał ujawnić szczegółów tej sprawy. Powiedział jedynie, że przeprowadzana jest weryfikacja niektórych wniosków, które wpłynęły do projektu. Z informacji uzyskanych przez GP w WUP w Olsztynie wynika, że kontrola została przeprowadzona po licznych telefonach i pisemnych skargach uczestników rekrutacji, których wnioski zostały odrzucone.
Elżbieta Ołdakowska, kierownik wydziału EFS w WUP w Olsztynie, wskazuje, że w wyniku kontroli okazało się, że Działdowska Agencja Rozwoju nie udzielała informacji o cząstkowych ocenach wniosków kwalifikacyjnych składanych w trakcie rekrutacji.

Ponowny start o dotację

Wprowadzenie procedury odwoławczej do wniosków o unijne dofinansowanie i regulaminów operatorów będzie możliwe dopiero w przyszłych konkursach. Taka procedura nie była dotychczas wymagana wobec operatorów przez WUP i urzędy marszałkowskie. Dorota Bortnowska z MRR przypomina jednak, że instytucje organizujące konkurs na starych zasadach mogą po dokonaniu wyboru operatorów negocjować z nimi wprowadzenie procedury odwoławczej do ich regulaminów.
– Nasz projekt trwa od stycznia, a dotacje planujemy przyznać w czerwcu. Uczestnicy dziwią się, dlaczego to tak długo trwa. Możliwość odwoływania się całą procedurę jeszcze wydłuży, a osobom zależy na szybkim zakładaniu działalności gospodarczej – mówi Katarzyna Piekarska-Smus ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie.
Osoby, które nie uzyskują dotacji, mogą się ubiegać o nią ponownie, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym wydanie decyzji przez operatora nie zarejestrowały działalności gospodarczej lub nie dokonały wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w celu utworzenia spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.