Zmiana dotychczasowych warunków pracy lub płacy, np. obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia lub pozbawienie pracownika jednego z dodatkowych świadczeń uzgodnionych w umowie o pracę, co do zasady wymaga tzw. wypowiedzenia zmieniającego – pracodawca wypowiada dotychczasowe warunki i składa ofertę określającą nowe warunki pracy i płacy. Czy pracownik może nie przyjąć nowych warunków zaproponowanych przez pracodawcę?
Pracownik, któremu pracodawca wypowiedział dotychczasowe warunki pracy lub płacy i zaproponował na piśmie nowe warunki, może nie przyjąć nowych warunków. Jeśli pismo pracodawcy zawiera stosowne pouczenie w tej kwestii, oświadczenie pracownika o odmowie przyjęcia nowych warunków może być złożone przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, a jeśli pismo nie zawiera takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Jednak, w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia zgodnie z art. 42 par. 3 k.p.
Pracownik, który kwestionuje oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy lub płacy, ale nie chce doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę, może nie składać oświadczenia w przedmiocie odmowy przyjęcia nowych warunków, a zamiast tego wnieść odwołanie do sądu pracy. Zaskarżenie przez pracownika oświadczenia woli zakładu pracy w przedmiocie wypowiedzenia warunków pracy i płacy nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia proponowanych warunków umowy o pracę, bowiem odwołanie do sądu pracy i odmowa przyjęcia nowych warunków są to dwie odrębne instytucje prawne powołane do realizacji odmiennych celów. W konsekwencji zaskarżenie oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków nie powoduje rozwiązania umowy o pracę stosownie do art. 42 par. 3 k.p., chyba że z okoliczności konkretnej sprawy wynika, że pracownik, odwołując się od wypowiedzenia dotychczasowych warunków, jednocześnie wyraźnie odmawia przyjęcia zaproponowanych warunków (tak uchwała SN z 5 maja 1978 r., I PZP 5/78 i podobnie wyrok SN z 22 września 1976 r., I PRN 51/76).
Odwołanie od wypowiedzenia warunków pracy i płacy należy wnieść w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego dotychczasowe warunki pracy i płacy. W razie stwierdzenia przez sąd, że wypowiedzenie dotychczasowych warunków było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, umowa o pracę będzie kontynuowana na dotychczasowych, niezmienionych warunkach.