Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza poszerzyć grupę docelową, która może otrzymać dotacje na rozpoczęcie własnego biznesu. Z tej formy wsparcia będą mogli korzystać pracownicy, którzy tracą pracę ze względu na kryzys. Obecnie, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, unijne dotacje przyznawane przez realizatorów projektów w ramach Działania 6.2 PO KL są kierowane w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych lub zagrożonych długotrwałym bezrobociem.

Dotyczy to osób do 25 i po 45 roku życia, kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowywaniem dzieci, niepełnosprawnych oraz mieszkańców gmin wiejsko-miejskich i małych miast.

- Chcemy poszerzyć grupę docelową o osoby, które jeszcze pracują, ale są zagrożone zwolnieniami monitorowanymi. Będą mogły przygotować się do założenia własnej firmy, wziąć udział w szkoleniach, skorzystać z doradztwa oraz otrzymać grant w wysokości 40 tys. zł - mówi Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

Dotychczas zwalniani pracownicy również mogli otrzymać dotacje na własny biznes, ale tylko w szczególnych przypadkach. Na przykład, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w swoim regionalnym planie działania zdecydował, że w pierwszym tegorocznym konkursie dotacje będą przyznawane tylko stoczniowcom. Natomiast, w kolejnym konkursie, który zostanie ogłoszony w III kwartale, nie będzie już tego ograniczenia.

Poszerzenie grupy docelowej Działania 6.2 o pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi w całym kraju będzie oznaczało, że więcej takich osób otrzyma dotacje. Firmom szkoleniowym będzie się opłacało włączać je do projektów, ponieważ w konkursach uzyskają za to dodatkowe punkty.

Osoby zagrożone utratą pracy powinny śledzić strony internetowe WUP i urzędów marszałkowskich, które w zależności od województwa są instytucjami ogłaszającymi konkursy. Publikują one wykazy i dane teleadresowe firm szkoleniowych, które przeprowadzają rekrutację, szkolenia i dokonują wyboru osób, które ostatecznie otrzymają granty na własną działalność. Jak poinformowało GP biuro prasowe MRR, resort szacuje, że do końca 2009 roku zostanie wypłaconych ponad 4 tys. dotacji o łącznej wartości ponad 160 mln zł.