Cudzoziemiec będący obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, chcący pracować w Polsce, nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia o pracę. Może on zostać zatrudniony tak jak polski obywatel, bez obowiązku dopełnienia przez pracodawcę dodatkowych formalności. Jeżeli jednak obywatel UE chce pracować i przebywać na terytorium Polski dłużej niż trzy miesiące, powinien dopełnić formalności związanych z rejestracją jego pobytu.

Obywatel UE powinien złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu na terytorium Polski do wojewody właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zostać złożony w języku polskim, nie później niż w następnym dniu po upływie trzech miesięcy od dnia jego wjazdu do Polski. Jeżeli zostanie on złożony po tym terminie lub w ogóle, na obywatela UE może zostać nałożona kara grzywny.

Do wniosku należy dołączyć kopie zameldowania tymczasowego, konieczne jest zatem wcześniejsze wypełnienie tego obowiązku. Zameldowania tymczasowego dokonuje się we właściwym urzędzie gminy (lub urzędzie miasta, dzielnicy) w ciągu czterech dni od dnia przybycia do Polski. Wystarczyć do tego powinien np. paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz oświadczenie właściciela lokalu, najemcy czy innej osoby mającej tytuł prawny do lokalu, w którym obywatel chce się zameldować. Zameldowania tymczasowego do trzech miesięcy dokonuje się w formie ustnej, natychmiastowo i bez żadnych opłat.

Obywatel UE, który przebywa w Polsce w związku z pracą, powinien ponadto dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu pisemne oświadczenie pracodawcy polskiego o zamiarze powierzenia mu pracy lub zaświadczenie o jej wykonywaniu. Jeżeli jednak nie zamierza on pracować, a np. prowadzić własną działalność gospodarczą do wniosku o zarejestrowanie pobytu należy dołączyć np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

Rejestracja pobytu obywatela UE następuje niezwłocznie. Odbierając zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, należy ponownie okazać właściwy dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz uiścić symboliczną opłatę w wysokości 1 zł. Po upływie pięciu lat nieprzerwanego pobytu w Polsce obywatel UE może uzyskać kartę stałego pobytu.