Nowe prawo Rolnik, który przekaże gospodarstwo rolne do zalesienia lub na cele ochrony przyrody, nie dostanie renty strukturalnej.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania Renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 - 2013 obowiązuje od 11 sierpnia. Ogranicza cele, na jakie może przekazywać rolnik ubiegający się o rentę strukturalną swoje gospodarstwo rolne (lub użytki wchodzące w jego skład). Renty nie dostanie ten, kto przekaże gospodarstwo do zalesienia lub na cele ochrony przyrody. Wszystko po to, by nasze przepisy były zgodne z rozwiązaniami zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, z którego pochodzą środki na finansowanie rent.

Ograniczenie to będzie dotyczyło wszystkich złożonych wniosków o rentę strukturalną, również tych, które wpłynęły od 25 czerwca 2007 r., a przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia. A tych złożono już do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kilka tysięcy. Jeśli z wniosku wyniknie, że gospodarstwo rolne lub użytki wchodzące w jego skład przekazywane są na zalesienie lub na cele ochrony przyrody, wówczas kierownik biura powiatowego ARiMR będzie wzywał rolnika do poprawienia wniosku w tym zakresie. Rolnik będzie miał na to 30 dni.

Rozporządzenie określa też upływ terminu składania wniosków o rentę strukturalną. Będzie nim koniec dnia roboczego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informacji, że liczba 7,2 tys. złożonych wniosków przekroczona została o 5 proc. Ponadto prezes Agencji będzie podawał do publicznej wiadomości, na stronie internetowej, nie rzadziej niż co 14 dni, informacje o liczbie złożonych wniosków o przyznanie renty.

Agnieszka Rosa

agnieszka.rosa@infor.pl

Podstawa prawna

■  Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania renty strukturalne objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 140, poz. 990).