W latach 2007-2013 projekty mają być oceniane nie tylko pod względem merytorycznym i formalnym, ale również strategicznym.

- Jeśli np. na obszarze danego regionu utrzymuje się bezrobocie długoterminowe, wówczas samorząd województwa może podjąć decyzję o preferowaniu tych projektów, których ostatecznymi beneficjentami są osoby długotrwale bezrobotne - wyjaśnia Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

O tym, jakie grupy osób powinny być premiowane, będą decydować instytucje pośredniczące, czyli w przypadku priorytetów realizowanych centralnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a dla priorytetów regionalnych - urzędy marszałkowskie. Określą je w przygotowywanych co roku planach działań. Ich decyzje będzie musiał jednak zaakceptować Komitet Monitorujący.

Plany działań będą też określać typy dofinansowywanych projektów, grupy docelowe objęte wsparciem i podmioty uprawnione do składania wniosków.

W większości działań dotowane będą projekty o wartości powyżej 50 tys. zł. Jednak małe, lokalne stowarzyszenia z terenów wiejskich w ramach trzech priorytetów: rynek pracy otwarty dla wszystkich, promocja integracji społecznej oraz rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach będą mogły wnioskować maksymalnie o 50 tys. zł na projekt. Konkursy będą ogłaszały instytucje pośredniczące. Jednak od daty ogłoszenia konkursu do ostatecznego terminu składania wniosku będzie musiało upłynąć co najmniej 30 dni.

Tak jak dotychczas wnioski o dofinansowanie będą składane w formie elektronicznej poprzez generator wniosków i w formie papierowej z tym że do wniosku nie będzie trzeba dołączać żadnych załączników. Wszystkie będą wymagane dopiero na etapie podpisywania umowy. Paweł Chorąży jest przekonany, że nowe zasady uproszczą proces ubiegania się o dofinansowanie.

Kryteria wyłaniania projektów mają być przyjęte do końca sierpnia. Do tego czasu można jednak zgłaszać uwagi do MRR.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl