Do 30 dni skróci się czas wyboru projektów, które w regionach mają przyczynić się do złagodzenia skutków kryzysu.
Od tego miesiąca obowiązują nowe zasady dokonywania wyboru projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Najistotniejszą zmianą jest skrócenie terminów wyboru projektów do 30 dni. Nowa procedura dotyczy jednak tylko trzech działań PO KL, które są kluczowe z punktu widzenia osób bezrobotnych i tracących pracę. Chodzi o przyznawanie unijnych dotacji na własny biznes (Działanie 6.2), wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia (6.1.1) oraz wsparcie procesów restrukturyzacyjnych w regionach (8.1.2). Ocena wniosków w konkursach ogłoszonych po 1 kwietnia dotyczących tych trzech działań będzie skrócona do miesiąca dzięki rezygnacji z tzw. rund aplikacyjnych.
- Będzie obowiązywała zasada, kto pierwszy spełnia kryterium, ten otrzymuje dofinansowanie. Instytucja organizująca konkurs nie musi czekać z oceną aż zostaną złożone wszystkie wnioski, może je oceniać niezwłocznie po wpłynięciu - tłumaczy Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Dotacje będą przyznawane wszystkim wnioskom, które uzyskają co najmniej 60 punktów, zgodnie z kolejnością ich złożenia. Wnioski, które wpłynęły na konkursy ogłoszone przed 1 kwietnia, są oceniane według starych zasad.
Działania, objęte szybką ścieżką, są realizowane w regionach przez wojewódzkie urzędy pracy, urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie jednostki wdrażania programów unijnych. Zdaniem ekspertów szybka ścieżka może ułatwić dostęp do unijnego wsparcia z tzw. komponentu regionalnego. Do tej pory właśnie w regionach przedsiębiorcy mieli największe problemy z uzyskaniem dotacji.
- W niektórych województwach ocena wniosku trwała nawet pół roku. Od momentu przygotowania projektu, oceny wniosku aż do podpisania umowy upływało wiele miesięcy. W tym czasie sytuacja w firmie mogła się zmienić i projekt przestawał być adekwatny do potrzeb - mówi Małgorzata Lelińska z PKPP Lewiatan.