Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego wpływa przychód osiągnięty z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (a więc np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, współpracy przy wykonywaniu tych umów, działalności gospodarczej, a także współpracy przy jej prowadzeniu). Dotyczy to również przychodu z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z tytułu której świadczeniobiorca zwolniony jest z obowiązku opłacania składek, np. ze względu na opłacanie ich z innego tytułu lub ustalenie prawa do renty rodzinnej.

Zawieszenie lub zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego może również nastąpić wskutek osiągania przychodu z tytułu służby (m.in. w Policji, Państwowej Straży Pożarnej).

Zasadą jest, że ZUS uwzględnia dla celów zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego przychód w wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku pracowników oskładkowaniu podlega przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc m.in. wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe). Do tego przychodu dolicza również pewne nieoskładkowane świadczenia (np. kwoty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego).

Z kolei dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą przychodem stanowiącym podstawę wymiaru składek i - tym samym - wpływającym na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (w odniesieniu do niektórych osób rozpoczynających działalność gospodarczą). W przypadku gdy przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składek z tytułu prowadzonej działalności, na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia wpływa przychód w wysokości, która stanowiłaby podstawę wymiaru składek, gdyby przedsiębiorca musiał opłacać składki z tego tytułu.

Na zawieszenie bądź zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego nie ma natomiast wpływu osiąganie przychodu z działalności nieobjętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, a więc np. z tytułu umowy o dzieło zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca, praw autorskich i patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali (chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej) czy też honorariów z tytułu działalności twórczej lub artystycznej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.