Jak poinformował w poniedziałkowym komunikacie ZUS, zmiana sposobu naliczania świadczeń ma związek z czerwcowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał, że nie uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku tych składników wynagrodzenia, od których została odprowadzona składka jest niezgodne z konstytucją.

ZUS podaje, że ubezpieczeni, którym przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego obliczono podstawę wymiaru zasiłku bez uwzględnienia np. premii mają prawo do wystąpienia o ponowne ustalenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem tej premii.

W sprawach zakończonych decyzją termin na wniesienie skargi wynosił miesiąc od wejścia w życie postanowienia TK, czyli minął 7 sierpnia. W przypadku spraw zakończonych decyzją sądu - termin wniesienia sprawy do sądu mija w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie wyroku TK, czyli 7 października.

W sprawach, w których nie były wydawane decyzje roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Pracownik - za czas choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym - zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia

W przypadku, gdy zasiłek przysługiwał w dniu wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (7 lipca), należy ponownie ustalić podstawę wymiaru zasiłku przysługującego za cały nieprzerwany okres.

Dotychczas tytułem składki na ubezpieczenie chorobowe pracownik uiszczał 2,4 proc. tych składników wynagrodzenia, które później nie były mu wypłacane w okresie pobierania zasiłku, co wynikało albo wprost z układów zbiorowych pracy czy przepisów o wynagradzaniu, albo też z przemilczenia tej kwestii w wymienionych aktach.

Pracownik - za czas choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym - zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia. Prawo do zasiłku chorobowego finansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pracownik ma począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, a zasiłek przysługuje mu nie dłużej niż przez 182 dni.

W celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłków przysługujących za okres przed dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pracodawca powinien ponownie wystawić zaświadczenie na formularzu ZUS Z-3.